highcareGe­nel ola­rak bü­tün ka­dın­lar ki­lo ver­me ve in­cel­me ko­nu­sun­da her ye­ni tek­ni­ği, yön­te­mi uy­gu­la­mak­tan çe­kin­mi­yor. Bu amaç­la da mer­kez­le­ri zi­ya­ret edip ci­hala­ra gi­rip çı­kı­yor ve so­nu­ca ulaş­mak için her yo­la ba?­vu­ru­yor. Biz de bu­nubil­di­ği­miz için der­gi­miz­de dö­nem dö­nem çe­şit­li mer­kez­le­rin uy­gu­la­ma­la­rı­nı ta­nı­tıp, ye­ni­lik­le­ri­ni oku­yu­cu­lar­la pay­la­şı­yo­ruz. Ne­re­dey­se mes­le­ğe ilk baş­la­dı­ğım yıl­lar­da ta­nış­tı­ğım ?u­le Ka­ra, High Ca­re İdil Gü­zel­lik Mer­ke­zi’ni aç­tı­ğın­dan be­ri onun­la il­gi­li her ge­liş­me­yi ya­kın­dan ta­kip edi­yo­rum. Ve say­fa­la­rım­da da bu ye­ni­lik­le­ri an­la­tı­yo­rum. Çün­kü bu mer­ke­zin ba­na aşı­la­dı­ğı gü­ven son­suz. Ge­rek gü­ler­yüz­lü ekip, ge­rek­se uz­man – de­ne­yim­li el­ler sa­ye­sin­de bu mer­ke­ze git­ti­ği­niz­de çok ra­hat­lı­yor­su­nuz hat­ta ken­di­ni­zi evi­niz­de gi­bi his­se­di­yor­su­nuz.
Bu ay bir de­ği­şik­lik yap­ma­ya ka­rar ver­dik. Ba­sen çı­kın­tı­sı, po­po dü­şük­lü­ğü, se­lü­lit ba­kı­mı, lo­kal in­cel­me, ka­rın sark­ma­sı, ak­ne so­ru­nu, bel ka­lın­lı­ğı, ba­cak içi gev­şek­li­ği, diz üs­tü öde­mi gi­bi prob­lem­le­re, ci­haz­lar, Con­fort Zo­ne ve Thal’ion ürün­le­ri kul­la­na­rak ça­re bul­ma­ya yar­dım­cı olan High Ca­re’e sü­rek­li gi­den al­tı ka­dın­dan mer­kez ve ba­kım­lar hak­kın­da yo­rum­da bu­lun­ma­la­rı­nı is­te­dik. İş­te bu al­tı ka­dı­nın sa­mi­mi iti­raf­la­rı…

BERNA SAĞLAM NAİPOĞLU
İletişim ve Marka Danışmanı
Kü­çük­lüğümden beri ba­zen dü­zen­li ba­zen dü­zen­siz de ol­sa dai­ma spor yap­tım. Ha­mi­le­lik ve son­ra­sı yak­la­şık 20 ay­lık bir dö­nem­de hiç spor ya­pa­ma­dım. Ha­mi­le­lik dö­ne­min­de al­dı­ğım ki­lo­lar­dan bir kıs­mı do­ğum son­ra­sın­da üze­rim­de kal­dı­ğı hal­de ilk de­fa an­ne ol­ma­nın ace­mi­li­ği ve be­be­ğim­den ay­rı kal­mak is­te­me­mem se­be­biy­le spo­ra baş­la­ya­ma­dım. Di­ye­tis­ye­ne baş­vur­dum ama git­ti­ğim yer­den hiç mem­nun kal­ma­dım. Son­ra­sın­da gö­rüş­le­ri­ne önem ver­di­ğim bir ar­ka­da­şı­mın öne­ri­si ile High Ca­re’e git­tim. Di­ye­tis­yen­de ken­di­mi yal­nız bı­ra­kıl­mış hissediyordum ve her­şe­yi tek ba­şı­ma ba­şar­mam bek­le­ni­yordu. Bu mer­kez­de tam ter­si bir il­gi ile kar­şı­laş­tım. Mer­ke­zin sa­hi­bi ve eki­bi ben­le bi­re­bir il­gi­le­ni­yor­lar­dı ve ya­pı­la­cak­lar­dan çok azı ba­na bı­ra­kı­lı­yor­du, ço­ğu­nu on­lar ger­çek­leş­ti­ri­yor­lar­dı.
Be­nim so­ru­num do­ğum se­be­biy­le özel­lik­le ka­rın böl­gem­de bi­ri­ken yağ­lan­may­dı. Sa­nı­rım 20 se­ans ka­dar bu sis­te­me ka­tıl­dım. Ay­rı iş­lev­le­ri olan 4 ay­rı ma­ki­ne ile uy­gu­la­ma ya­pıl­dı. Bu uy­gu­la­ma­lar her ki­şi­nin fi­zik­sel ih­ti­yaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da za­man ayar­la­ma­sı ve ya­pı­lış şek­li ola­rak fark­lı­lık gös­te­ri­yor­du. Ba­na en uy­gun ola­nı sap­tan­dık­tan son­ra uy­gu­la­ma­ya ge­çil­di ve her ge­çen gün kar­nım­da­ki yağ­lan­ma azal­dı. Yağ kı­rıl­ma­sın­dan, do­la­şım sis­te­mi­nin hız­lan­dı­rıl­ma­sı­na ka­dar fark­lı fay­da­lar sağ­la­yan ma­ki­ne­le­re gir­mek dı­şın­da yap­tı­ğım tek şey ye­dik­le­ri­mi abart­ma­mak ve bol su iç­mek ol­du. Uy­gu­la­ma sü­re­sin­ce baş­ta Şu­le Ka­ra ol­mak üze­re uy­gu­la­ma­yı ya­pan ar­ka­daş­lar psi­ko­lo­jik ola­rak da des­tek ve­ri­yor ve en yük­sek fay­da sağ­lan­ma­sı için yar­dım­cı olu­yor­lar­dı. Ta­ma­men es­ki ha­li­me dön­me­sem de bü­yük fay­da gör­dü­ğü­mü söy­le­mek is­te­rim. ?im­di de tek­rar spo­ra baş­la­dım. Spor ön­ce­si çok önem­li bir kat­kı sağ­la­mış ol­du High Ca­re.

SERAY SEVER
Oyuncu, sunucu
Yıl­lar­dır bir­çok ba­kım ve te­da­vi yön­te­mi­ni de­ne­dim. Hiç­bir mer­kez­de et­ki­li bir so­nuç el­de ede­me­dim. Bel­li bir za­ma­na ya­ya­rak ve sa­bır­la High Ca­re İdil Gü­zel­lik’te is­te­di­ğim vü­cut for­mu­na ka­vuş­tum. Je­an gi­yin­di­ğim­de or­ta­ya çı­kan lo­kal faz­la­lık­la­rım­dan kur­tul­dum. Be­lim in­cel­di, se­lü­lit­le­rim­de göz­le gö­rü­lür bir fark ol­du. Do­ku­la­rı­mın sı­kı­laş­tı­ğı­nı göz­lem­le­dim. Yo­lum sa­de­ce se­lü­lit te­da­vi­si için High Ca­re’e düş­mü­yor. İşim ne­de­niy­le sık sık se­ya­hat et­ti­ğim­den vü­cudum­da ödem­ler olu­şu­yor. Uçak­tan iner in­mez High Ca­re’e gi­dip, alet­le­ri kul­lan­dı­ğım dö­nem­ler olu­yor. Lenf dre­naj ve Va­cust­yler ci­ha­zı­na gir­dik­ten son­ra vü­cu­dum­da­ki öde­mi at­tı­ğı­mı fark edi­yo­rum.

Spm Va­cup­ress ci­ha­zın­da vü­cu­du­mun şe­kil­len­di­ği­ni ve san­tim ba­zın­da in­cel­di­ği­ni gö­rü­yo­rum. Za­ten vü­cut ti­pi­me gö­re kul­la­na­ca­ğım pa­ket­le­ri ba­na özel ola­rak ha­zır­lı­yor­lar. High Ca­re’de va­kum ci­ha­zıy­la ba­sen çı­kın­tı­sı, ba­cak içi gev­şek­li­ği, po­po dü­şük­lü­ğü, diz üs­tü ödem­le­ri, mi­de ve ka­rın­da­ki sark­ma­lar, bel ka­lın­lı­ğı, kal­ça çı­kın­tı­sı, sırt­ta­ki faz­la­lık­lar, kol­lar­da­ki se­lü­lit ve sark­ma­lar da lo­kal ola­rak uy­gu­la­ma ya­pıl­dı­ğın­da te­da­vi edi­le­bi­li­yor. 15 se­ans­lık pa­ket prog­ram so­nu­cun­da ki­lo ver­me­den in­cel­di­ği­mi fark et­tim. Bu ara­da di­ye­ti­me dik­kat et­tim. Her gün 3 lit­re su iç­tim. Haf­ta­nın 2-3 gü­nü ak­sat­ma­dan se­ans­la­ra dü­zen­li ola­rak git­tim. Bu bir sa­bır işi, dik­kat eder­se­niz so­nuç al­ma­ma­nız müm­kün de­ğil. Ben her ka­dı­nın gü­zel ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum, sa­de­ce ba­kım­la­rı­na bi­raz özen gös­ter­me­le­ri ye­ter­li.

IŞIN GÖRMÜŞ
Yayın Direktörü

Yıl­lar­dır 58 ki­lo ol­du­ğum için vü­cu­dum­la il­gi­li bir prob­le­mim hiç­bir za­ man ol­ma­dı. Fa­kat 32 ya­şım­dan iti­ba­ren ya­vaş ya­vaş 4 ki­lo ek­len­di üze­ri­me ve bir­den­bi­re se­lü­lit ka­bu­suy­la kar­şı kar­şı­ya kal­dım. Ta­bii he­men spo­ra baş­la­yıp, İs­tan­bul’da gü­ve­ni­lir ne ka­dar se­lü­lit te­da­vi­ mer­ke­zi var­sa ar­şın­la­dım. Me­zo­te­ra­pi, LPG, el­le ma­saj, ne is­ter­se­niz. Bir tür­lü se­lü­lit­le­rim­den kur­tu­la­ma­dım. Tam da ar­tık vaz­geç­mek üze­rey­ken, gü­zel­lik edi­tö­rü­mü­ze ba­na gü­ve­ni­lir bir al­ter­na­tif
te­da­vi mer­ke­zi öne­rip öne­re­me­ye­ce­ği­ni sor­dum. Böy­le­ce High Ca­re sis­te­miy­le ta­nış­tım. İlk gün ol­duk­ça kuş­ku­cu bir ta­vır ser­gi­le­di­ği­mi çok iyi ha­tır­lı­yo­rum. Fa­kat ilk 5 uy­gu­la­ma­dan son­ra hız­lı bir de­ği­şi­me ta­nık ol­dum. Sa­de­ce se­lü­lit­le­rim  azal­mı­yor­du, cil­dim­de­ki sark­ma­lar azal­ma­ya, cil­dim dinç­leş­me­ye, hat­ta renk ka­zan­ma­ya baş­la­mış­tı. San­ki  genç­le­şi­yor­dum. Da­ha son­ra da en prob­lem­li olan böl­gem, bel çev­rem, in­cel­me­ye baş­la­dı. Ha­tır­lı­yo­rum da High Ca­re’e baş­la­dı­ğım se­ne­nin ya­zın­da plaj­da, öğ­len gü­ne­şin­de bi­le ba­cak­la­rı­mı sı­kıp se­lü­lit kon­tro­lu ya­par­dık ve ina­na­maz­dık.  2004 se­ne­sin­den be­ri se­ne­de iki kez mut­la­ka High Ca­re sis­te­miy­le vü­cu­dum­da­ki ödem­ler­den arı­nı­yo­rum, se­lü­lit­le­rim ar­tık kon­trol al­tın­da ve ken­di­mi çok iyi his­se­di­yo­rum. Bu sis­te­min en gü­zel ya­nı, sa­de­ce tek bir ale­te ba­ğım­lı ka­lın­ma­ma­sı, dört fark­lı alet­le vü­cu­da mü­da­he­le edil­me­si, yağ­la­rın par­ça­lan­dık­tan son­ra atıl­ma­sı­nın da sağ­lan­ma­sı. Ben özel­lik­le uçak
yol­cu­lu­ğu yap­tı­ğım ve­ya her­han­gi bir se­bep­le vü­cu­du­mun şiş ol­du­ğu dö­nem­ler­de High Ca­re’e atı­yo­rum ken­di­mi. Böy­le­ce ken­di­mi ko­ca­man şiş bir ba­lon gi­bi his­set­mi­yo­rum. Ay­rı­ca bir­çok te­da­vi mer­ke­zi­ni gez­di­ğim için ra­hat­lık­la söy­le­ye­bi­li­rim, High Ca­re si­ze ken­di­ni­zi evi­niz­de gi­bi his­set­ti­ri­yor. Do­ğum gün­le­ri­niz­de di­yet pas­ta­nız ke­si­li­yor, özel bit­ki çay­la­rıy­la çok sı­cak bir ser­vis var, hat­ta şans­lıy­sa­nız kah­ve fa­lı­na bi­le bak­tı­ra­bi­lir­si­niz. Ki­min bak­tı­ğı­nı söy­le­ye­mem, onu da siz keş­fe­din!

AR­ZU BAL­KAN
Oyun­cu, ses­len­dir­me sa­nat­çı­sı

High Ca­re ile 3 se­ne ön­ce ta­nış­tım. O gün­den bu ya­na sık sık zi­ya­ret et­ti­ğim tek gü­zel­lik mer­ke­zi di­ye­bi­li­rim. High Ca­re ba­na gü­ven ve­ri­yor. Ehil el­ler­de ol­du­ğu­mu bi­li­yo­rum. Ger­çek­ten de ora­da­ki uz­man­lar – ar­tık hep­si ar­ka­daş­la­rım ol­du – ne ya­pa­cak­la­rı­nı ve na­sıl ya­pa­cak­la­rı­nı çok iyi bi­li­yor­lar. Bu­nun ya­nın­da o ka­dar sı­cak, iç­ten ve gü­ler­yüz­lü­ler ki, içe­ri gir­di­ği­niz an bü­tün dert­le­ri­ni­zi unu­tu­ve­ri­yor­su­nuz. Her za­man ih­ti­ya­cı­ma gö­re hiz­met al­dı­ğı­mı bi­li­yo­rum. Ne ek­sik ne de faz­la. Ör­ne­ğin, do­ğum­dan son­ra ina­nıl­maz bir ödem var­dı vü­cu­dum­da, komp­li­kas­yon­lu bir do­ğum yap­mış­tım. O dö­nem­de  fi­zik­sel ve ruh­sal ola­rak be­ni ra­hat­la­tan tek yer­di High Ca­re. Haf­ta­da en az iki gün High Ca­re’e gi­di­yo­rum. Ba­na bir in­cel­me prog­ra­mı ve­ril­di. Va­kum­lu ma­saj ve­ya ul­tra­son te­da­vi­si­nin ar­dın­dan lenf dre­na­ja gi­ri­yo­rum. Va­kum­la ma­sa­jın  ya­ra­rı za­ten bi­li­ni­yor. Bu­nu en doğ­ru uy­gu­la­yan mer­kez­ler­den bi­ri ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Böy­le­ce kan do­la­şı­mım ha­re­ke­te ge­çi­ri­li­yor ve vü­cu­dum­da­ki öde­mi at­mam sağ­la­nı­yor. Özel­lik­le va­cust­yler is­min­de­ki alet be­nim fa­vo­rim. Ters  ba­sınç uy­gu­la­ya­rak şiş­kin­li­ği yok edi­yor, do­la­şı­mı hız­lan­dı­rı­yor. Bu­nun ya­nı sı­ra, bol su içi­yo­rum, bes­len­me­me dik­kat  edi­yo­rum ve gün­lük spo­ru­mu yap­ma­yı ih­mal et­mi­yo­rum. High Ca­re’de uz­man­la­rın öner­di­ği prog­ra­mı dü­zen­li ola­rak ta­kip et­ti­ği­niz­de se­lü­li­tin ka­bus ol­ma­dı­ğı­nı gö­re­cek­si­niz. Hat­ta lo­kal faz­la­lık­la­rı­nı­zın azal­dı­ğı­nı far­ke­de­cek­si­niz. Gün­den gü­ne san­tim san­tim in­cel­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­ya­cak­sı­nız.

ESMA YAĞCI
Organizasyon-Halkla İlişkiler

Se­ne­ler­den be­ri fark­lı es­te­tik mer­kez­le­rin­de­ki ci­haz­la­rı de­ne­me­me rağ­men is­te­di­ğim so­nu­cu bir tür­lü ala­ma­mış­tım. Tam ümi­di kes­miş­ken kar­şı­ma çı­kan High Ca­re ve eki­bi­ne ger­çek­ten te­şek­kür edi­yo­rum. Bu ka­dar in­ce ele­yip sık do­ku­yan bi­ri ol­ma­ma rağ­men ina­nın şu ana ka­dar be­ni çok mut­lu et­ti­ler. Sa­de­ce 1 ay­dan be­ri 8 se­ans­lık bir kür ne­ti­ce­sin­de bi­le
se­lü­lit­le­ri­min hız­la azal­dı­ğı­nı gör­mek çok gü­zel. Gö­nül ra­hat­lı­ğıy­la söy­le­ye­bi­li­rim ki, ilk de­fa ya­za pü­rüz­süz bir vü­cut­la gi­re­ce­ğim. Özel­lik­le mer­ke­ze git­ti­ğim­de ne ka­dar yo­ğun olur­sa ol­sun­lar tek müş­te­ri­le­ri san­ki ben­mi­şim gi­bi il­gi­len­me­le­ri çok de­ğer­li. Ça­lı­şan bir ka­dın ola­rak sa­bah 8.30’da ka­pı­la­rı­nı çal­dı­ğım­da gü­ler yüz­le ba­na “gü­nay­dın” di­yen tüm High Ca­re eki­bi­ne ger­çek­ten çok te­şek­kür ede­rim. Son ola­rak di­ye­bi­li­rim ki, bes­len­me alış­kan­lı­ğı­mı de­ğiş­tir­me­den so­nu­ca bu ka­dar hız­lı ve ko­lay ulaş­mak da ol­duk­ça tat­min edi­ci.

SE­MA MAĞA­RA
Oyun­cu, ses­len­dir­me sa­nat­çı­sı

High Ca­re, be­nim için 2002 yı­lın­da baş­la­dı. Hiç­bir za­man şiş­man bi­ri ol­ma­dım ama ba­sen ve kal­ça böl­ge­le­rim­de top­lan­ma­lar var­dı. Diz üst­le­rin­de de se­lü­lit­ler. Yıl­lar­dır spor yap­ma­ma rağ­men bu prob­lem­ler­den kur­tu­la­ma­mış­tım. 2002 yı­lın­da bir ar­ka­da­şı­mın tav­si­ye­siy­le ?u­le Ha­nı­m’ın ka­pı­sı­nı çal­dım. Ça­lış o ça­lış, bir da­ha da ko­pa­ma­dım za­ten. 15 se­ans­lık ilk kür­den son­ra ba­cak ve ba­sen­ler­de göz­le gö­rü­lür bir in­cel­me ol­du. Res­men 34 be­de­ne düş­tüm, üs­te­lik de
se­lü­lit­le­rim­den %80 ora­nın­da kur­tul­muş­tum. He­men ikin­ci kü­rü al­dım. İş­te esas şa­şır­tı­cı so­nuç da bun­dan son­ra oluş­tu. Hiç se­lü­lit kal­ma­dı­ğı gi­bi bir de be­den ola­rak ne­re­dey­se 12 yaş re­yo­nun­dan alış­ve­riş ya­pa­bi­le­cek du­ru­ma gel­miş­tim. İş­te o za­man­dan be­ri High Ca­re ma­ce­ram de­vam edi­yor. Çün­kü ben­ce her­ke­sin an­la­ma­sı ge­re­ken şey, böy­le ba­kım­la­rın tek atış­lık ol­ma­dı­ğı ve ka­dın ola­rak biz­le­rin ha­yat bo­yu vü­cu­du­mu­za iyi bak­ma­yı iş ha­li­ne ge­tir­me­miz ge­rek­ti­ği. Ay­rı­ca iş sa­de­ce bu­nun­la da bit­mi­yor. Ye­dik­le­ri­mi­ze ve spor yap­ma­ya da bun­la­rın ya­nı sı­ra her za­man de­vam et­mek zo­run­da­yız. Ta­bii eğer vü­cu­du­mu­zun bi­ze ar­zu et­ti­gi­miz so­nu­cu ver­me­si­ni is­ti­yor­sak. High Ca­re ma­ce­ram ha­len de­vam edi­yor, ede­cek de. Çün­kü se­ne­de en az bir kez form ko­ru­mak amaç­lı bu kü­rü al­mak ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum. Kimi doğum sonrası aldığı kiloları vermek, kimi ise son zamanlarda gözüne çarpan selülitleri gidermek için High Care’in kapısını çaldı. Sonuca ulaştılar ama belirli dönemlerde merkezi ziyaret etmeye devam ettiler. Çünkü onlar kendine özen gösteren bakımlı kadınlar…
Ödem atmak, sarkıklığı gidermek ve incelmenin yanı sıra High Care’de birçok soruna çözüm bulunabiliyor. Çünkü kullanılan cihazlar birkaç yararı birden sağlıyor.